Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – przepisy

Art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca:
1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej "regulaminem";
2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
2. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Regulamin określa w szczególności:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4) tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

Opracowanie przez usługodawcę regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną jest jego obowiązkiem, będąc równocześnie podstawą regulacyjną treści stosunku prawnego łączącego strony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin, o którym mowa w art. 8 u.ś.u.d.e., stanowi wzorzec umowy (ogólne warunki umowy) w rozumieniu art. 384 § 1 k.c., wobec czego jego postanowienia, pod warunkiem prawidłowego ich inkorporowania, stanowić będą integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (A. Frań, Komentarz do ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Lex/el., 2002 uwaga do art. 8).

Analiza Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Ust. 1
Należy precyzyjnie określić dane usługodawcy. Konieczne jest podanie pełnej nazwy usługodawcy i jego danych (w tym adresu, nr NIP i adresu email).
W ust. 1 powinny być także wymienione wszystkie rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną (dotyczy to np. Newslettera, o którym mowa w ust. 17).

Ust. 2
Konieczne jest wprowadzenie dodatkowego zapisu po ust. 2 (2.1.):

2.2. Celem skorzystania z usług Forum Portalu Brodnica.org.pl Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
1) dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla Użytkownika);
2) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
3) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.

Ust. 5
Zapis ust. 5 dotyczy działów, których nie przewiduje ust. 4 – nie ma w nim bowiem działu Wiadomości, Region, Sport, Zapowiedzi. Trzeba zatem dodać te działy do ust. 4 albo zmodyfikować zapis ust. 5.

Ust. 6
Zasadne jest wprowadzenie dodatkowego zapisu po ust. 6 (6.1.):

6.2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Administratora treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie jego systemów teleinformatycznych lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Ust. 11
Zasadnym wydaje się rozbudowanie zapisu ust. 11:

11.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum bez podawania przyczyny.
11.2. W przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług drogą elektroniczną, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
11.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług określonych w niniejszym Regulaminie wynikające z awarii lub wypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza jego wpływem.

Ust. 12
Zasadnym wydaje się rozbudowanie zapisu ust. 12:

12. Uruchomienie korzystania z usług Forum portalu Brodnica.org.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Ust. 16
Konieczne jest poprawienie danych podmiotu, która ma być uprawniony do przetwarzania danych osobowych, a także publikatora ustawy o ochronie danych osobowych, który powinien brzmieć „tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922”.

Ust. 17
Treść ust. 17 powinna mieć odzwierciedlenie w treści ust. 1. Inaczej mówiąc usługa Newsletter powinna być wymieniona wśród usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora portalu wskazanych w ust. 1.
Konieczne jest także poprawienie publikatora ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – obecnie jest to „tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.”.

Ust. 19
Konieczne jest wprowadzenie ustępu dotyczącego postępowania reklamacyjnego.

19.1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Forum, jak i innych kwestii związanych z Usługami Forum Brodnica.org.pl można przesyłać na adres email: kontakt@brodnica.org.pl, bądź pisemnie – na adres Sat Komp serwis, Ks. Lissowskiego 37 (1 piętro), 87-500 Rypin
19.2. Reklamację należy złożyć nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
19.3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
19.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator może przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
19.5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
19.6. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które zostały złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 19.2 lub nie zawierają danych wymienionych w pkt. 19.3.

Ust. 20
Wobec faktu, że usługę Katalogu Firm portalu Brodnica.org.pl ma regulować oddzielny regulamin, zasadnym jest wprowadzenie zapisu ust. 20.

20. W przypadku, gdy określone usługi będą posiadać własne regulaminy, niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej usługi bez konieczności odrębnej akceptacji regulaminu tej usługi.

Regulamin Katalogu Firm portalu Brodnica.org.pl

Sama treść regulaminu jest zależna od uznania Administratora. Konieczne jest jednak poprawienie adresu publikacji Katalogu Firm wskazanego w ust. 1 (chyba że adres www.brodnica.pl jest prawidłowy), nazwy powiatu wskazanej w ust. 3 (powinno być „brodnickiego Katalogu Firm”), publikatora ustawy o ochronie danych osobowych wskazanego w ust. 5 (powinien to być „tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922”).

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że zgodnie z art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługodawca jest obowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o:
1) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
2) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sat Komp serwis.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez usługodawcę środków zabezpieczających jego infrastrukturę przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
− złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery,
− programy szpiegujące (ang. spyware);
– programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
− spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
− wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
− włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
− włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
− aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
− nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
− czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
− wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
− regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
− szyfrowanie transmisji danych,
− instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
− używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.